Reglament

Els sistemes de qualitat a la Unió Europea

Els sistemes de qualitat alimentària amb reconeixement institucional estan regulats, en l’àmbit de la Unió Europea, pels Reglaments Comunitaris 2081/92 i 2082/92. Això suposa que per a poder disposar d’aquest reconeixement de qualitat oficial, s’han de complir uns nivells de qualitat molt exigents i uns controls molt estrictes. D’aquesta manera, es garanteix que totes les Denominacions reconegudes dins el marc europeu compleixen els mateixos estàndards de qualitat.

La protecció en la utilització del nom Llonganissa de Vic es troba recollida a tots els nivells. El 5 de juny de 2000, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar l’Ordre del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca on s’aprovava la IGP Llonganissa de Vic.


Posteriorment, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) promulgava, el 17 d’abril de 2001, l’Ordre del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es ratificava el Reglament de la IGP Llonganissa de Vic.

Finalment, aquest procés de reconeixement i protecció del producte va culminar amb una primera publicació al Diari Oficial de les Comunitats Europees (DOCE), el 27 de març de 2001, on es recollien les condicions d’elaboració del producte. Però no va ser fins el 29 de desembre de 2001 que es va promulgar el Reglament 2601/2001, que atorgava a la Llonganissa de Vic la consideració d’Indicació Geogràfica Protegida en tot l’àmbit de la Unió Europea.


El 2 de desembre de 2013 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre AAM/311/2013, per la qual s’aprova el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic.

D'altra banda, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb data 10 de setembre, va publicar l’anunci pel qual es dóna publicitat a la sol·licitud de modificació de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic o Salchichón de Vic, i al seu document únic actualitzat. Després, amb data 1 d'octubre, el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar l'anunci de modificació de la IGP Llonganissa de Vic.

El 2016, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica amb data 25 de febrer la Resolució ARP/415/2016, de 9 de febrer, per la qual s'adopta decisió favorable a la sol·licitud de modificació de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic, i posteriorment, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de 14 d’abril, publica l’aquest anunci del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) ha publicat amb data 27 de febrer de 2018 el Reglament d'Execució (UE) 2018/287 de la Comissió de 15 de febrer de 2018, pel qual s'aprova una modificació que no és de menor importància del plec de condicions d'una denominació inscrita en el Registre de Denominacions d'Origen Protegides i d'Indicacions Geogràfiques Protegides [«Salsitxó de Vic»/«Llonganissa de Vic» (IGP)].

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat, amb data 24 de maig de 2019, l’Ordre ARP/105/2019, de 20 de maig, per la qual es modifica el Reglament de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic o Salchichón de Vic, aprovat per l'Ordre AAM/311/2013. Amb aquesta Ordre es modifica el reglament que s’havia de fer arran de la modificació del plec de condicions i que havia d’haver-se publicat l’any 2018.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 29 de juliol de 2020 ha publicat la Resolució ARP/1851/2020, per la qual s'adopta decisió favorable a la sol·licitud de modificació menor de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic.

Així mateix, el Boletín Oficial del Estado (BOE), del 5 d’agost, publicava l’Anunci del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Cataluña pel qual es dóna publicitat a la Resolució per la qual s'adopta decisió favorable a la sol·licitud de modificació menor de la Indicació Geogràfica Protegida Llonganissa de Vic.

El 26 de febrer de 2021 s’ha publicat al DOUE la modificació del logotip de la IGP Llonganissa de Vic per mitjà de la Publicació del document únic modificat arran de l'aprovació d'una modificació menor conformement a l'article 53, apartat 2, paràgraf segon, del Reglament (UE) núm. 1151/2012.